ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа Политика за приватност го уредува начинот на кој Карбокс, ги собира, користи, и обработува податоците од Вас како субјекти на лични податоци (понатаму Вие, субјектите или корисниците) при посета на интернет страницата www.carbox.mk (понатаму: ”интернет страница”) и/или користење на услугата за веб продажба на Карбокс, која е детално опишана во делот насловен: “Општи одредби” и “Информации за испорака”. Со пристапот на интернет страницата, потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и дека се согласувате со условите на Политиката за приватност.

1. Кои лични податоци ги собираме

При посета на интернет страницата се собираат и обработуваат Вашите лични податоци кои доброволно ги доставувате при Вашата регистрација на интернет страница (креирање на Ваш профил), и користење на услугата за on-line купување (нарачување на производот и плаќање на истиот). Доколку преземате било кои од овие дејствија се подразбира дека ја имате дадено Вашата согласност за обработка на личните податоци за целите за кои ги доставувате.

При Ваша Регистрација на интернет страната и креирање на Ваш профил, Карбокс ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:

• вашето име и презиме
• адреса
• телефонски број
• адреса на е-пошта

При користење на услугата On-line купување, Карбокс ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:

• вашето име и презиме
• адреса
• телефонски број
• адреса на е-пошта

При користење на услугата Рефундирање на средства, Карбокс ги обработува Вашите лични податоци и тоа:

• име и презиме
• информации за Вашата трансакциска сметка

При користење на услугата Контакт во Информации, Карбокс ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:

• име и презиме
• адреса на е-пошта

Дополнително, нашата интернет страна Карбокс користи алатка „Колачиња“ со која врши собирање на податоци како што се: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користите при посетата на интернет страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник. Собирањето и обработката на овие податоци се врши со Ваша согланост и прифаќање на нашата алатка за „Колачиња“. За повеќе детали Ве молиме прочитајте ја Политиката за користење на колачиња.

2. Начин на собирање на личните податоци

Податоците при Вашата регистрација на интернет страницата и при користење на услугата за on-line купување се собираат директно од вас, односно на начин што Вие лично и директно ни ги доставувате податоците или автоматски преку алатката „Колачиња“ доколку сте се согласиле со истата (Ве молиме прочитајте ја Политиката за користење на колачиња).

3. За кои цели се собираат и обработуваат Вашите податоци?

Карбокс ги собира и обработува Вашите лични податоци исклучиво за целите за кои истите се дадени како што се:

• on-line користење на нашите услуги и производи;
• администрирање на содржината, анкетите, супер акции и други функционалности на страната, со цел да го подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нудиме;
• навремено информирање на корисниците за своите производи, како и за сите акции и промоции на своите производи (директен маркетинг.
• за реализација на on-line нарачките достапни на интернет страницата www.carbox.mk (навремена и точна испорака, наплата на цената за продадените артикли)
• за рефундирање на средства;
• за контакт по пат на електронска пошта;

4. Начин на обработка на Вашите лични податоци

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Личните податоци се обработуваат, механички или електронски, исклучиво од страна на лица, вработени/ангажирани од Контролорот коишто имаат пристап до истите и кои се авторизирани и овластени да извршуваат анализи, како и со почитување на начелата за обработка на личните податоци од Законот за заштита на личните податоци.
Обработката на Вашите лични податоци Карбокс ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.

Дополнително, Карбокс применува сигурносни мерки при чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на Вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страна. Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка.

5. Политика за начин на вршење на обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг

Вашите лични податоци може да ги користиме за да Ви праќаме директни маркетинг соопштенија за нашите производи и услуги или за нашите поврзани услуги, вклучително и нашите објавувања на најновите производи и на претстојни настани. Тоа може да биде во форма на е-пошта, постирање, SMS, телефонски или целни интернет-реклами. Ние го ограничуваме директниот маркетинг на разумно и на пропорционално ниво и Ви праќаме соопштенија за кои сметаме дека ќе бидат интересни и релевантни за Вас, врз основа на податоците што ги имаме за Вас.

Вашите лични податоци ги користиме за цели на директен маркетинг исклучиво врз основа на Ваша согласност за обработка на Вашите податоци за цели на директен маркетинг која имате право да ја дадете при пристап и користење на истата.

Или, Вашите права може да ги остварите на едноставен начин со контакт на:
Е-маил адреса: info@carbox.mk
Контакт телефон: +389 2 309 4499
Моб. Телефон: 075 452 295/ 071 224 887
6. Вашите права како субјекти на лични податоци

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:

• да се информирате од Карбокс околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени;
• да побарате од Карбокс да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, пришто Карбокс треба да постапи по истото во рок од 15 дена и да изврши исправка на личните податоци;
• да побарате од Карбокс да ја ограничи обработката на личните податоци со соодветно означување кои лични податоци ќе се чуваат;
• да побарате од Карбокс да ги избрише Вашите лични податоци, при што Карбокс има обврска да ги избрише личните податоци во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за бришење, под услови предвидени во Законот за заштита на личните податоци;
• да поднесете барање до Карбокс со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци;
• да поднесете приговор до Карбокс за начинот на обработката на Вашите лични податоци; и
• да се одјавите/откажете од обработка и користење на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

За остварување на овие права, може да не контактирате на:
Е-маил адреса: info@carbox.mk
Контакт телефон: +389 2 309 4499

7. Давање податоци на користење на трети лица

Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, како и на трети лица-обработувачи со овластување дадено од страна на Контролорот и под услови и до степен дозволен со Законот за заштита на лични податоци.

8. Пренос на лични податоци во други држави

Карбокс не врши пренос на лични податоци во трети држави.

9. Промена на политиката на приватност од Контролорот

Политиката за приватност може да биде изменета во било кое време со објавување на изменетиот текст на Политиката за приватност на нашата интернет страна, како и датумот на ажурирањето. Измените на Политиката за приватност влегуваат во сила веднаш по нивното објавување. Оттука, Ве молиме периодично да ја прегледате Политиката за приватност и да ги прочитате нејзините евентуални измени. Со продолжување на пристапот и користењето на нашата интернет страна, корисникот се согласува со измените и ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност.

10. Датум на објава на Политика на приватност

27.04.2021 година

Врати се горе